Kişisel Verilerin Korunması

КВКК ОСВЕЩЕНИЕ ТЕКСТ

UNCALI ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ


UNCALI ÖZEL SAĞLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Uncalı Meydan Hastanesi) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz.

Bu bilinçle, Uncalı Meydan Hastanesi ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlemekteyiz.

Uncalı Meydan Hastanesi, KVKK’da tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir.

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
 • Kimlik Bilgileri (Ad soyad, Anne - baba adı, TC kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşı olmanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyet bilginiz ile ibraz ettiğiniz kimlik belgesi fotokopisi, kimlik belgesinde yer alan seri no, uyruk, medeni hali)
 • İletişim Bilgileri (Adres, e-posta adresi, Telefon numarası, Kayıtlı elektronik posta adresi v.b.)
 • Finansal Bilgiler (Banka hesap no, Banka IBAN no, fatura bilgileri gibi finansal verileriniz,)
 • Talep bilgileriniz, hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile paylaşılan yanıt ve yorumlar,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Uncalı Meydan Hastanesi ziyaretlerinizde hastanemizde alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • meydanhastanesi.com” web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
 • Özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Elektronik posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçilmesi durumunda elde edilen kişisel veriler,
 • Ziyaretçi bilgileri ile refakat durumunda refakatçi bilgileri,
 • Sağlık Bilgileriniz (Laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, tahlil/test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz vb. tedavi hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık bilgileriniz, sigorta ve hasta protokol numarası, ) ile cinsel hayata ilişkin bilgileriniz, biyometrik ve genetik verileriniz
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Uncalı Meydan Hastanesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Tıbbi teşhis, ayakta veya yatarak tedavi ile bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Uncalı Meydan Hastanesi iç işleyişi ile yönetimsel operasyonların planlanması,
 • Uncalı Meydan Hastanesi tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Reçete yazılması, ilaç ve gerekli tıbbi malzemenin teminin sağlanması,
 • Randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Ziyaretçi ve refakatçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla araştırma ve analiz yapma,
 • Uncalı Meydan Hastanesi tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilmesi
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurum ve kuruluşlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

amacıyla ilgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Uncalı Meydan Hastanesi’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerim, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve aşağıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • “Özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm” bulunması durumunda hasta tarafından noter aracılığıyla vekil tayin edilen kişiyle,
 • Gerekli test ve tetkiklerin sonuçlanmasını sağlamak amacıyla anlaşmalı olduğumuz laboratuvar ile,
 • Hizmet sağlayıcıları ve danışmanlık aldığı bürolar/şirketlerle (cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları),
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu ile,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
 • Destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız,

ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Yüksek standartta hizmet verilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Uncalı Meydan Hastanesi ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya, fiziksel ortam ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Uncalı Meydan Hastanesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecek, işlenebilecektir.

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir,

Bunlara ek olarak kişisel verilerinizi, “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; hastanede güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine, Ayrıca Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Uncalı Meydan Hastanesi tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. İşbu madde uyarınca;

 • “Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme”,
 • “Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”,
 • “Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”
 • “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”,
 • “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”,
 • “Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Hastanenin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”,
 • “Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme”
 • “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme”,

haklarına sahipsiniz.

Başvuru Yöntemi

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, " www.meydanhastanesi.com” adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Molla Yusuf Mahallesi 1425. Sokak No: 9 Konyaaltı/Antalya adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Aydınlatma Metni

ETK ve Ticari İletisim Kurma Açık Onay

KVKK BAŞVURU FORMU

Çalışan Adayı Aydınlatma Metnİ

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ